A A A K K K
людям із порушенням зору
Комунальне підприємство "Погребищенська центральна лікарня" Погребищенської міської ради

Договір

 

Договір про надання платних медичних послуг

 

м. Погребище                                                                                « 01 » серпня 2022 рік

КП «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради (далі по тексту – Виконавець) в особі головного лікаря Олексієнко Олега Володимировича, що діє на підставі Статуту та

Фізична особа, що звернулася за отриманням платних медичних послуг (далі по тексту – Замовник) з іншої сторони, які далі по тексту разом іменуються – Сторони, а кожна окремо іменується – Сторона, уклали цей Договір (далі по тексту – Договір) про наступне:

 1. Предмет Договору
  • Виконавець зобов’язується надати Замовнику платні медичні послуги, а Замовник зобов’язаний прийняти надані Виконавцем медичні послуги та здійснити їх оплату в порядку та на умовах, погоджених у даному Договорі.
  • Сторони домовилися, що
   • платні медичні послуги надаються Замовнику на підставі заяви про приєднання до договору про надання платних медичних послуг (далі – Заява), яка подається Замовником Виконавцю в день звернення за отриманням платних медичних послуг. Подання та підписання Замовником Заяви є підтвердженням його приєднання до Договору та означає підписанням ним Договору. Форма Заяви міститься на офіційному веб-сайті Виконавця 
   • перелік медичних послуг, які надаються Виконавцем Замовнику (далі – медичні послуги) та тарифи розміщені на офіційному веб-сайті Виконавця (далі – тарифи на медичні послуги);(Додаток 2)
   • рішення про обсяг, умови та надання медичних послуг приймається Виконавцем у відповідності до встановлених медичних стандартів без погодження із Замовником.
 1. Вартість та порядок здійснення розрахунків

2.1. Вартість отриманих Замовником медичних послуг визначається рахунками на оплату, відповідно до тарифів на медичні послуги, які надаються Замовнику.

2.2. Оплата вартості наданих Виконавцем медичних послуг здійснюється Замовником у національній валюті України – гривні, у безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця в день отримання рахунку на оплату, але в будь-якому разі до отримання Замовником виписки з історії хвороби та листа непрацездатності.

2.3. Виконавець має право вимагати від Замовника проведення звірки взаєморозрахунків, які оформляються актом звірки. Акт звірки обов’язковий до підпису Замовником. У разі відмови Замовника від підписання акту звірки заборгованість вважається погодженою.

2.4. Здійснення Замовником повної оплати медичних послуг вважається виконаним належним чином та у повному обсязі в момент надходження на розрахунковий рахунок Виконавця грошових коштів у розмірі, що підлягає оплаті. Часткова оплата не являється належним виконанням Замовником своїх зобов’язань та не звільняє його від відповідальності за неналежне виконання прийнятих на себе зобов’язань.

 1. Права та обов’язки Замовника

3.1. Замовник має право:

3.1.1. Звернутися до Виконавця за отриманням медичних послуг та отримати зазначені послуги в межах сплачених коштів за умови підписання Заяви в обсязі та на умовах, передбачених Договором.

3.1.2. Отримувати від Виконавця повну та достовірну інформацію про стан свого здоров’я та знайомитися із медичними документами за винятком ситуацій, коли така інформація може погіршити стан здоров’я Замовника, зашкодити процесові лікування. В цьому разі, медичні працівники Виконавця мають право надати неповну інформацію про стан здоров’я Замовника та  обмежити можливість його ознайомлення з окремими медичними документами.

3.1.3. Відмовитися (письмово) від отримання медичних послуг та медичного обслуговування після отримання від медичних працівників Виконавця інформації (в доступній формі) про стан його здоров’я, мету проведення запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, у тому числі наявність ризику для життя і здоров’я.

3.1.4. На збереження Виконавцем таємниці про стан здоров’я Замовника, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при медичному обстеженні.

3.1.5. Отримувати інформацію щодо отриманих медичних послуг та ознайомлення з діючими тарифами на медичні послуги, які розміщені на офіційному веб-сайті Виконавця

 

3.2. Замовник зобов’язаний:

3.2.1. Здійснити повний розрахунок із Виконавцем за надані останнім медичні послуги, шляхом їх оплати на підставі рахунку на оплату, виставленому Замовником, відповідно до тарифів на медичні послуги відповідно, які розміщені на офіційному веб-сайті Виконавця 

 

3.2.2. Повідомити Виконавцю достовірні дані про свою особу та надати медичних працівникам Виконавця можливість зробити копії документів, які підтверджують особу Замовника, в тому числі, паспорту та РНОКПП.

3.2.3. До початку отримання медичних послуг, надати Виконавцю всю інформацію про стан свого здоров’я, симптоми, наявність медичних протипоказань та іншу інформацію, яка має значення для встановлення діагнозу та лікування.

3.2.4. Ознайомитися із правилами внутрішнього розпорядку Замовника та дотримуватися їх та етики поведінки під час спілкування з працівниками Замовника.

3.2.5. Виконувати всі приписи та рекомендації лікарів Замовника точно та своєчасно.

3.2.6. В разі виникнення ситуації, коли у Замовника відсутні певні лікарські препарати або вироби медичного призначення, які необхідні для здійснення належного медичного обслуговування Замовника, придбати їх за власний рахунок  після отримання такої інформації від медичних працівників Замовника.

3.2.7. Не розголошувати будь-яку інформацію, що містить комерційну таємницю та є конфіденційною, яка стала відома у зв’язку з укладенням та виконанням даного Договору.

3.3. Замовник не має права відмовитися від оплати медичних послуг, які були надані Виконавцем.

 1. Права та обов’язки Виконавця

4.1. Виконавець має право:

4.1.1. Визначати обсяг медичних послуг для здійснення медичного обслуговування, які потребує Замовник самостійно, без погодження із Замовником, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

4.1.2. Змінювати тарифи на  медичні послуги в процесі дії Договору за умови оприлюднення їх на офіційному веб-сайті Виконавця 

4.1.3. Відмовити Замовнику у наданні медичних послуг в разі, якщо останній не дотримується правил внутрішнього розпорядку Виконавця, або не дотримується медичних приписів та рекомендацій медичного персоналу Виконавця, за умови, що це не загрожуватиме життю Замовника і здоров’ю населення.

4.1.4. Припинити надання медичних послуг та розірвати Договір в односторонньому порядку, в разі невиконання або неналежного виконання Замовником умов Договору стосовно здійснення оплати отриманих медичних послуг, за умови, що це не загрожуватиме життю Замовника і здоров’ю населення.

4.2. Виконавець зобов’язаний:

4.2.1. Надавати медичні послуги Замовнику відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

4.2.2. Надавати Замовнику повну та достовірну інформацію про стан його здоров’я, мету проведення запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, у тому числі наявність ризику для життя і здоров’я та знайомити Замовника із медичними документами за винятком ситуацій, коли така інформація може погіршити стан здоров’я Замовника, зашкодити процесові лікування. В цьому разі, медичні працівники Виконавця мають право надати неповну інформацію про стан здоров’я Замовника та  обмежити можливість його ознайомлення з окремими медичними документами.

4.2.3. Належним чином зберігати лікарську таємницю, а саме, інформацію про хворобу Замовника, результати медичного обстеження та огляду, інформацію про інтимну і сімейну сторони життя Замовника, яка стала відома персоналу Виконавця під час надання медичних послуг, крім передбачених законодавчими актами випадків.

4.2.4. Надавати Замовнику акти наданих медичних послуг та рахунки на їх оплату.

4.2.5. Видавати Замовнику лист непрацездатності та виписку з історії хвороби виключно після отримання належного підтвердження здійснення Замовником оплати отриманих медичних послуг.

 1. Відповідальність Сторін

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену Договором та чинним законодавством України. Питання та спори, щодо яких Сторони не дійшли згоди шляхом перемовин, розглядаються у судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Виконавець звільняється від відповідальності за здоров’я Замовника, його стан та/або будь-які негативні наслідки, що можуть виникнути під час надання медичних послуг в разі:

5.2.1. дострокового припинення Замовником призначеного Виконавцем лікування, відмови від обстеження та інших необхідних медичних маніпуляцій;

5.2.2. неявки та/або несвоєчасної явки Замовника на заплановані контрольні медичні огляди;

5.2.3. свідоме або несвідоме повідомлення або неповідомлення Замовником недостовірної інформації стосовно стану його здоров’я, симптомів, наявності медичних протипоказань та іншої інформації, яка має значення для встановлення діагнозу та лікування;

5.2.4. недотримання Замовником медичних приписів, призначень та рекомендацій медичного персоналу Виконавця, порушення встановленого режиму лікування або здійснення самолікування;

5.2.5. отримання письмової відмови Замовника від отримання медичних послуг та медичного обслуговування після надання йому інформації (в доступній формі) про стан здоров’я, мету проведення запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, у тому числі наявність ризику для життя і здоров’я.

 1. Форс мажорні обставини

6.1. Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

6.2. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідний документ – сертифікат, який видається Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.

6.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати Договір. Якщо обставини непереборної сили будуть продовжуватись більше 30 календарних днів, то кожна із Сторін буде вправі розірвати Договір повністю чи частково і в такому випадку жодна із Сторін не буде мати права вимагати від іншої відшкодування можливих збитків.

 1. Строк дії Договору

7.1. Датою укладання Договору вважається дата підписання Замовником Заяви, яка є підтвердженням укладання Замовником цього Договору та ознайомлення його з текстом Договору і прийняттям всіх умов Договору. Оригінальний примірник Заяви зберігається у медичній документації Замовника.(Додаток 1)

7.2. Договір набирає чинності з моменту його укладання та діє до повного виконання Сторонами своїх обов’язків.

7.3. Договір може бути достроково розірвано у порядку та спосіб, визначені Договором та чинним законодавством України.

7.4. Закінчення строку дії Договору або його дострокове розірвання не звільняє Сторони  від повного виконання зобов’язань за Договором.

 1. Інші умови Договору

8.1. Цей Договір являється публічним, розміщується на офіційному веб-сайті Виконавця та інформаційних стендах Виконавця і містить всі істотні умови надання та отримання Замовнику медичних послуг в рамках виконання Договору.

8.2. Умови Договору встановлені однакові для всіх Замовників.

8.3. У випадку виникнення спорів або розбіжностей стосовно виконання умов Договору Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

8.4. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку, визначеному чинним законодавством України.

8.5. Зміни до Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Виконавця та інформаційних стендах Виконавця.

8.6. Підписанням Договору Сторони дають безумовну згоду (дозвіл) на обробку своїх персональних даних, в тому числі тих, що необхідні для забезпечення надання медичних послуг та для реалізації інших передбачених законодавством відносин.

 1. Адреса та реквізити Виконавця

 

КП "Погребищенська центральна лікарня" Погребищенської міської ради.

UA943026890000026006055348101

Код за ЄДРПОУ 01982637

Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО 302689 

 

 

                                                                               Додаток №1 до Договору від 01.08.2022р.

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПЛАТНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

 Договір про надання платних медичних послуг від «01» серпня 2020 р. (далі – Договір), визначений   у цій Заяві-приєднанні, укладається лише шляхом приєднання Замовника, реквізити якого наведені нижче, до запропонованого Договору в цілому, причому Замовник не може запропонувати свої умови до цього Договору. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень, Замовник вправі відмовитися від його укладення. Заява заповнюється у двох оригінальних примірниках українською мовою, друкованими літерами та приймається, якщо немає виправлень.

 Замовник, ____________________________________________________________________ ,який діє на законних підставах,  підписавши дану Заяву-приєднання до Договору, діє шляхом приєднання до всіх його умов в цілому.

 З моменту підпису Замовником даної Заяви-приєднання про укладання та прийняття її Виконавцем, Замовник та Виконавець набувають прав та обов’язків визначених Договором та несуть відповідальність за їх невиконання (неналежне виконання).

  Підписавши дану заяву Замовник засвідчує: - ознайомлення з умовами Договору та нормативними документами, що регулюють порядок надання послуг; - повне розуміння змісту Договору, значень термінів і понять та всіх його умов; - вільне волевиявлення укласти Договір, відповідно до його умов, шляхом приєднання до нього в повному обсязі. Підписання цієї заяви-приєднання свідчить про згоду Замовника на обробку його персональних даних у розумінні положень ЗУ "Про захист персональних даних".

 РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИС ЗАМОВНИКА

_________________________________________________________________________________

Фізична особа / Юридична особа Прізвище, ім'я та по батькові

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 Адреса місця реєстрації Ідентифікаційний номер

Телефон__________________________________

 _________________________________________ /________________________ /

 Дата заповнення цієї заяви, підпис

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування