A A A K K K
людям із порушенням зору
Комунальне підприємство "Погребищенська центральна лікарня" Погребищенської міської ради

ПОЛОЖЕННЯ

                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                            рішенням виконавчого комітету

                                                                         Погребищенської міської ради

                                                                         «14» __07__  2022  року № 247

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про платні послуги, які надаються закладом охорони здоров’я — комунальним підприємством «Погребищенська центральна лікарня»

Погребищенської міської ради

 

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Положення про платні послуги, які надаються закладами охорони здоров’я-  які надаються закладом охорони здоров’я — комунальним підприємством «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради

 (далі — Положення) розроблено відповідно до частини восьмої статті 18 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII; Статуту закладу охорони здоров’я - комунального  підприємства «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради (далі — КП), яким передбачено можливість надання платних медичних послуг населенню.

1.2. В основі Положення:

- Закон України «Про ціни та ціноутворення» від 21.06.2012 р. № 5007-VI;

- П(С)БО 16 «Витрати», затверджений наказом Мінфіну від 31.12.1999 № 318;

- Постанова КМУ України від 27.12.2017 № 1075 «Про затвердження Методики розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування»;

- Порядок видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20.10.1999 р. №252;

- Наказ МОЗ та МВС «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів» від 31.01.2013 р. № 65/80.

- Перелік професій працівників, які проходять медичні огляди, встановлений ст.17 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р.,

- Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. №246;

- Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, що затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 р. №280 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я від 21.02.2013 року № 150);

- Порядок надання комплексної медичної допомоги вагітній жінці під час небажаної вагітності, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.05.2013 р. № 423;

- Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України, затверджений наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 29.04.2010 №240(зі змінами).

1.3. Перелік платних послуг у Положенні відповідає Переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (зі змінами). (далі — Перелік № 1138).

1.4. Мета Положення — підвищення рівня якості медичного обслуговування шляхом регламентування процесу надання платних послуг КНП, створення методологічної бази для розрахунку їх собівартості, обґрунтування тарифів на платні послуги КП.

1.5. Положення відповідає внутрішньому наказу про облікову політику КП.

 

2. Порядок надання платних послуг

 

2.1. Закладом охорони здоров’я - комунальним підприємством «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради  надаються платні послуги у межах Переліку№1138.

2.2. Трудові, економічні та соціальні відносини КП і працівників, які беруть участь у наданні платних послуг, регулює колективний договір. КП залучає працівників до надання платних послуг на основі їх посадових інструкцій.

2.3. Послуги, вказані в п. 2.1, надаються на підставі тарифів. Тарифи на платні послуги розраховуються економічною службою КП. Проєкти рішення про затвердження вносяться комунальним підприємством «Погребищенська центральна лікарня» Погребищенської міської ради та затверджуються рішенням виконавчого комітету Погребищенської міської ради .

2.4. Це Положення та рішення про затвердження тарифів на платні послуги проходить регуляторну процедуру, визначену Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2.5. Достовірне інформування щодо переліку платних послуг, які надаються в КП, та тарифів на них забезпечується шляхом розміщення прейскурантів цін у доступних для пацієнтів місцях.

2.6. Відповідність ціни на платні послуги затвердженому Тарифу, якість та повнота їх надання контролюється адміністрацією КП.

 

3. Розрахунок тарифів на платні послуги

 

3.1. Тарифи на платні послуги, що надаються в КП, розраховуються індивідуально з урахуванням економічно обґрунтованих витрат. У розрахунки тарифів задіяні всі витрати КП, незалежно від джерел їх фінансування.

3.2.Розрахунок собівартості платних послуг здійснюється:

- за принципами класифікації витрат та розрахунку фактичної собівартості у П(С)БО 16;

3.3. Розрахунок планової собівартості платних послуг базується на методі покрокового розподілу витрат між центрами таких витрат.

3.4. З метою застосування Методики та класифікації видатків наказом по КП затверджується розподіл структурних підрозділів за центрами витрат із присвоєнням їм відповідних кодів. Згідно функціональної ролі центрів витрат у роботі підприємства вони класифікуються за 4 типами:

- Тип 1 – адміністративно-управлінські та господарчо-обслуговуючі центри витрат, що надають іншим центрам витрат послуги, пов’язані з виникненням непрямих (накладних) витрат.

- Тип 2 – центри витрат, які надають допоміжні послуги, не пов’язані безпосередньо з наданням медичних послуг.

- Тип 3 – центри витрат, які надають основним медичним відділенням допоміжні медичні послуги. В окремих випадках допоміжні медичні підрозділи можуть виконувати функції основних клінічних відділень.

- Тип 4 – основні медичні підрозділи, які безпосередньо надають медичні послуги зі стаціонарного та амбулаторного лікування.

3.5. До обов’язкового переліку прямих витрат відносять:

- витрати на заробітну плату та пов’язані з нею нарахування;

- витрати на лікарські засоби, медичні вироби та інші немедичні матеріали, що використовуються в наданні такої послуги;

- витрати на технічне забезпечення та обслуговування (поточний ремонт) медичного та немедичного обладнання;

- комунальні витрати за можливості їх прямого віднесення.

3.6. Для кількісної оцінки матеріальних витрат використовуються  норми, затверджені МОЗ України, а за їх відсутності склад та кількість таких витрат затверджується наказом керівника КП.

3.7. При розрахунку прямих витрат використовуються норми часу медичних та немедичних працівників згідно діючих нормативних документів, а за відсутності таких нормативів застосовуються хронометражі часу виконання певного виду послуг, проведені комісійно та затверджені керівником КП.

3.8. До непрямих витрат належать витрати на теплопостачання, водопостачання, водовідведення, оплату електроенергії, природного газу та інші види витрат, які не можуть бути безпосередньо віднесені до певних центрів витрат.

3.9. Розподіл непрямих витрат між усіма підрозділами КП здійснюється за допомогою критеріїв розподілу, які залежать від виду послуги та типу витрат. Критерії розподілу непрямих витрат зазначаються в обліковій політиці КП та затверджуються наказом керівника.

3.10.   Після обчислення повної собівартості до неї додається рентабельність, що не перевищує плановий рівень в розмірі 20%.

3.11.   Граничний розмір преміювання для одного працівника не повинен перевищувати  50 відсотків.

3.12.   Технічна реалізація розрахунку тарифів проводиться з використанням стандартних продуктів MSOffice та/або за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення.

3.13.   Термін дії тарифів не обмежений. Зміни тарифів можуть бути здійснені після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі виникнення обґрунтованої потреби, зокрема у таких випадках:

- значні зміни в оплаті праці працівників згідно з урядовими рішеннями та відповідними наказами Міністерства охорони здоров’я України, зокрема при збільшенні мінімального розміру заробітної плати;

- зростання тарифів на енергоносії, водопостачання та водовідведення, теплопостачання тощо;

- ріст закупівельних цін на медикаменти, медичні вироби, предмети та матеріали, що необхідні для надання послуг.

        3.14.Проводити надання платних медичних послуг пільговій категорії громадян згідно законодавства.

4. Оплата послуг

 

4.1. КП приймає оплату за платні послуги від фізичних і юридичних осіб, у т. ч. страхових компаній.

4.2. Фізичні особи розраховуються у готівковій і безготівковій формі, юридичні — тільки в безготівковій. Розрахунки з фізособами в касі КП здійснюються з дотриманням вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління Національного банку України  від 29.12.2017 № 148. Сума платежу готівкою за один день не може перевищувати 10 000 грн. включно.

4.3. В залежності від виду платної послуги оплата здійснюється перед наданням такої послуги або по факту її надання.

4.4. Відповідальні особи надають платні послуги тільки після пред’явлення отримувачем послуги документа про оплату —  квитанції, прибуткового касового ордера, фіскального чека РРО, банківської квитанції, тощо.

4.5. Факт надання платної медичної  послуги фіксується в акті надання послуг та/або в іншому затвердженому  документі, що фіксує такий факт.

 

5. Розподіл та використання грошових надходжень

 

5.1. Грошові кошти, отримані від надання платних послуг, КП використовує виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом КП ( п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України).

 

 

 

Секретар виконкому міської ради                                        Л.М.Фроєско

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування